Close

  ଇ-କୋର୍ଟସ୍ ଏନ୍ ଆଇ ସି ମଣ୍ଡଳୀ

  e-Courts NIC Team
  ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଛବି ନାମ ପଦବୀ
  Manoj Kumar Mishra ମନନୋଜ କୁମୋର ମିଶ୍ରଡେପୁଟି ଡିରେକ୍ଟର ଜେନରେଲ
  ASHISH J. SHIRADHONKAR ଆଶିଷ ଜେ. ସିରଧୋନକରବୈଜ୍ଞାନିକ -ଏଫ୍, ଇ-କୋର୍ଟ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ
  praveen rao ପ୍ରଭିନ ରାଓବୈଜ୍ଞାନିକ – ଏଫ୍
  Amol K Avinashe ଅମୋଲ କେ. ଅଭିନାଶେବୈଜ୍ଞାନିକ – ଏଫ୍
  K S Dixit ଶ୍ରୀମତୀ କେ. ଏସ୍. ଦିକ୍ସିତବୈଜ୍ଞାନିକ –ଇ
  Archana Nisal ଅର୍ଚ୍ଚନା ନିଶାଲବୈଜ୍ଞାନିକ –ଡ଼ି
  Bharati S Jadhav ଭାରତି. ଏସ୍. ଜାଦଭ୍ବୈଜ୍ଞାନିକ –ସି
  Manoj kumar ମନୋଜ କୁମାରବୈଜ୍ଞାନିକ / ବୈଷୟିକ ସହାୟକ “ଏ”