Close

    ಉಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸೇವೆಗಳು

    ಉಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸೇವೆಗಳು

    ಉಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯ ಹಾಗೂ ದತ್ತಾಂಶದ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಉಗ್ರಾಣವು ಈ ಪೋರ್ಟಲ್‍ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. 46,37,128
    (4.6 ಮಿಲಿಯನ್) ಬಾಕಿಯಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿವರಗಳು ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.

    ಸಂದರ್ಶಿಸಿಃ http://hcservices.ecourts.gov.in