Close

    ମନନୋଜ କୁମୋର ମିଶ୍ର

    Manoj Kumar Mishra
    • ପଦବୀ: ଡେପୁଟି ଡିରେକ୍ଟର ଜେନରେଲ

    ନେ ୧୯୮୭ ନର ଆ଱ିଗେ ମୁେ଱ିମ ବିଶ୍ୱବିଦୟୋଲୟରୁ ଏମେିଏ କରିଥିନ଱ ଏବଂ ୧୯୮୮ ନର ଏନଆଇେି ଆଗ୍ରୋ ନର ଜି଱ଲୋ େୂଚନୋ ଅଧିକୋରୀ ଭୋବନର ନଯୋଗ ନଦଇଥିନ଱। ନେ ୨୦୦୧ ଩ଯ୍ୟନ୍ତ କୋନ଩ୁରର ନେଣ୍ଟ୍ରୋ଱ ଏକ୍ସୋଇଜନର ଆଇଟି କୋଯ୍ୟୋନୱୟନର ପ୍ରକଳ୍ପ ମୁଖ୍ୟ ଭୋବନର କୋଯ୍ୟ କରିଥିନ଱। ୨୦୦୧ ରୁ ୨୦୧୭ ଩ଯ୍ୟନ୍ତ ନେ NIC ଛତିଶ୍ଗେର ରୋଜୟ ମୁଖ୍ୟ ଭୋବନର କୋଯ୍ୟ କରିଥିନ଱। ନେ ୨୦୨୦ ଩ଯ୍ୟନ୍ତ ୩ ବର୍୍ ଩ଯ୍ୟନ୍ତ ଩ରିଚୋଲନୋ ନିନଦ୍ଶ୍କ (NICSI) ଭୋବନର ମଧୟ କୋଯ୍ୟ କରିଥିନ଱। ବର୍ତ୍୍ମୋନ, NIC Hq ନର eCourt ନପ୍ରୋନଜକଟ ଩ୋଇଁ DDG ଭୋବନର କୋଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି |