Close

    ଏସ ଏମ ଏସ ପୁଲ୍

    pull sms

    ଯେଉଁ ମହକିଲ ମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସଂଯୋଗ ନାହିଁ,ସେମାନେ SMS ମାଧ୍ୟମରେ CNR ନମ୍ବର (କେସ୍ ନମ୍ବର ରେକର୍ଡ) କୁ ୯୭୬୬୮୯୯୮୯୯ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ପଠାଇ SMS ପୁଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମାମଲାର ବିବରଣୀ ପାଇପାରିବେ । SMS ର ଫର୍ମାଟ୍ ହେଉଛି ‘E-Courts to ୯୭୬୬୮୯୯୮୯୯’ । ଏହାଦ୍ୱାରା ମାମଲାର ବିବରଣୀ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଏକ ଉତ୍ତର SMS ଭାବରେ ପଠାଯାଏ ।