Close

    ଅଡିଓ ଗ୍ୟାଲେରୀ

    ଆପଣ ଉପଲବ୍ଧ ଇ-କୋର୍ଟସ ସେବା ବିଷୟରେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ? ତେବେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ଇ-କୋର୍ଟ୍ ସେବାମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଅଡିଓ ଜିଙ୍ଗଲ (କ୍ଷୁଦ୍ର ପଦ୍ୟ) ଉପରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ।