Close

  ಇತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜನೆ

  ಇತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜನೆ.

  • ಇ-ಪಾವತಿಗಳು
  • ಎಲ್.ಐ.ಎಂ.ಬಿ.ಎಸ್. (ಕಾನೂನು ಮಾಹಿತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.
  • ಐಸಿಜೆಎಸ್ (ಆಂತರಿಕ ಚಾಲನಾ ಅಪರಾಧ ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ)
  • ಇ-ಕಾರಾಗೃಹ