Close

    सहायता केन्द्रको अधिकारिक ई-मेल – @aij.gov.in

    आधिकारिक ईमेल ठेगाना (aij.gov.in) को प्रयोगकर्ताहरूलाई सहयोग प्रदान गर्नका लागि, एउटा हेल्पडेस्क ई-समिति, भारतको सर्वोच्च अदालतको कार्यालयमा सुचारु छ। हेल्पडेस्कको सम्पर्क विवरणहरू निम्नानुसार छन्:
    ल्यान्डलाईन नम्बर ०११-२३११२००६
    ईमेल आईडी: mhr-ecommittee@aij.gov.in