Close

  ಇ-ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಪೋರ್ಟಲ್

  ecourts

  ಕೇಂದ್ರಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ದ್ವಾರವು ಎಲ್ಲಾ ಇ-ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸೇವಾ ಜಾಲತಾಣಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮುಂದಿನ ಇ-ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಜಾಲತಾಣಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾವಕಾಶ ಇರಬಹುದಾಗಿದೆ.
  • ಉಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸೇವೆಗಳು.
  • ಉಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ದತ್ತಾಂಶ ಗ್ರೀಡ್ (ಎನ್.ಜೆ.ಡಿ.ಜಿ)
  • ಭಾರತದ ಉಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು.
  • ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸೇವೆಗಳು.
  • ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ದತ್ತಾಂಶ ಗ್ರೀಡ್.
  • ಭಾರತದ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ.
  • ಇ-ದಾಖಲಾತಿ.
  • ಇ-ಪಾವತಿ.
  • ವಿಚ್ಯುರ್ವಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು.

  Visit : https://ecourts.gov.in/ecourts_home/