Close

    उच्च अदालत सेवाहरू

    hc_services1

    यस पोर्टलमा उच्च अदालतहरू सम्बन्धित सूचना र डाटाको केन्द्रीय भण्डार उपलब्ध छ। वेबसाइटमा ४६,३७,१२८ (४.६ मिलियन) निष्कर्ष न भएका मुद्दाहरुको विवरणहरू उपलब्ध छ।

    Visit : http://hcservices.ecourts.gov.in